Річний звіт про діяльність закладу освіти

Звіт директора за 2022-2023 н. р.

ЗВІТ директора за 2023 рік

ЗВІТ директора за 2021 рік

ЗВІТ директора за 2020 рік

ЗВІТ директора за 2019 рік

 

 

ЗВІТ

Директора

Комунального закладу

«Харківський спеціальний

навчально – виховний комплекс»

Харківської обласної ради

Мірошник Олени Вячеславівни

за період з 11.12.2018-31.08.2019

Протягом звітного періоду управління Комунальним закладом «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради ґрунтувалось на орієнтирах вітчизняної системи освіти, визначених Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державною цільовою програмою «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706, Положенням про спеціальну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 221, наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» (ДСанПіН 5.2.008-01); наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», наказом Міністерства науки і освіти України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл- інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6514; наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства науки і освіти України від 20.02.2002 № 128», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 за №1482/21794; наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

Роботу було спрямовано на виконання нового Закону України «Про освіту», метою якої є: всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. Здійснювалася наполеглива робота з нарощування інноваційного потенціалу закладу відповідно до обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019-2023 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 06 грудня 2018 року № 817-VІІ, законодавчих та нормативно-інструктивних документів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, розпоряджень Харківської обласної ради, Харківської обласної державної адміністрації, наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

У закладі освіти створювались належні умови:

1) забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями слухової функції на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальної програми розвитку шляхом спеціально організованого освітнього процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою;

2) забезпечення у процесі освіти системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);

3) розвитку природних здібностей і обдарувань, творчого та критичного мислення учнів (вихованців), здійснення їх допрофесійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;

4) сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;

5) сприяння всебічному розвитку дітей;

6) запровадження педагогіки партнерства, надання консультативно-методичної допомоги батькам (іншим законним представникам) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі, корекційно-розвитковій роботі.

Шкільна мережа станом на 01.09.2019 року становить: 6 дошкільних груп з них (2 логопедичні групи, 4 групи для дітей з порушеннями слуху), 12 класів, в яких навчаються, виховуються, проходять реабілітацію 150 учні (вихованця) у 12 класах (100учнів) та у 6 дошкільних групах дитячого садка (50 вихованця).

У 2019 році закінчили навчання 6 учнів 12-го класу, які отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту.

Організація освітнього процесу в закладі освіти здійснювалася відповідно до робочого навчального плану 2018/2019 навчальний рік та освітніх програм, які побудовано із врахуванням таких принципів:

 • Дитиноцентрованості і природо відповідальності;
 • Узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;
 • Науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;
 • Наступності і перспективності навчання;
 • Взаємозв’язного формування ключових і предметних компетентностей;
 • Логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетеностей;
 • Можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;
 • Творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;
 • Адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей;
 • Корекційно-розвиткової спрямованості змісту навчання;
 • Пріоритетів білінгвального (двомовного) навчання.

Інваріантна та варіативна частини навчального плану відповідають специфіці закладу освіти.

Особлива увага під час освітнього процесу приділяється підвищенню якості навчання, забезпеченню умов розкриття творчого потенціалу вихованців закладу, запроваджуються інтерактивні форми організації освітнього процесу, збереження і зміцнення здоров’я здобувачів освіти.

Колектив закладу освіти працює над проблемою «Створення адаптованого корекційно-розвивального, практико-орієнтованого середовища для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в умовах якісного безперервного освітнього процесу в закладі дошкільної і загальної середньої освіти».

На вирішення проблеми, над якою працював колектив, була спрямована вся методична та корекційна робота, а саме: засідання педагогічної ради, методичних об’єднань, семінари, інстуктивно-методичні наради, наради при директорові, самоосвіта педагогічних працівників, робота спортивних секцій та гуртків, психолого-педагогічні читання.

На педагогічних радах розглядались усі питання згідно з планом роботи навчального закладу на 2018/2019 навчальний рік.

Семінарські заняття школи передових педагогічних методів та школи сурдопедагога були спрямовані на підвищення методичного рівня малодосвідчених та знов прибулих педагогів з питань корекційної роботи з дітьми. З цією метою здійснювався огляд новинок сурдометодичної літератури, заслуховувались реферати та роботи з досвіду, планувались, проводились та обговорювались практичні заняття та відкриті уроки.

Як звіти про науково-методичну роботу педагогів були проведені тижні педагогічної майстерності в усіх методичних об’єднаннях закладу освіти з проведенням відкритих уроків та цікавих позакласних заходів.

Педагогічні працівники закладу освіти підвищили свою кваліфікацію на курсах при Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» та на on-line платформах. Протягом року педагоги закладу освіти брали активну участь у вебінарах, чатах, інтернет-конференціях.

Протягом навчального року атестувалися 19 педагогічних працівників з них за 2-ма посадами (4 педагоги) та бібліотекар закладу освіти. Підвищили кваліфікаційну категорію 9 педагогічних працівників та бібліотекар. Присвоєно педагогічне звання «старший учитель» 4 педагогам.

У конкурсі «Кращий вихователь Харківщини» від закладу освіти в 2019 році взяла  участь вихователь Рябокінь Олена Олександрівна і посіла ІV місце.

У 2018 році на базі закладу освіти розпочали роботи інклюзивні клуби за інтересами в рамках яких корекційними педагогами закладу проводилися тренінги для керівників інноваційно-інклюзивних експериментальних позашкільних клубів для дітей з інвалідністю по слуху Харківського Центру інклюзивно-інноваційного супроводу осіб з інвалідністю по слуху «Нечуючі потребують більшого». Завдяки активній участі педагогів та адміністрації закладу освіти створюється інклюзивне середовище у закладі освіти.

У 2018/2019 навчальному році здобувачі освіти розробили проект щодо популяризації культури глухих людей «Почути серцем» і отримали грант на втілення своєї мрії.

В рамках проекту команда розробила і виготовила листівки, які розміщені у громадському транспорті, календарі на 2019 рік, екосумки, футболки та п’ять українських інтерактивних дактильних абеток для встановлення їх у громадських місцях. Дактильна абетка була розроблена та виконана для можливості вивчення української жестової мови. Протягом травня-червня 2019 року такі абетки були встановлені та відкриті у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди; у ГО «Фельдман еко-парк», у центральному парку культури і відпочинку ім. М. Горького, поблизу Комунального закладу «Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості», в Харківському аероклубі ім. В.С. Грізодубової ТСО України.

У квітні 2019 року педагоги та учні закладу освіти взяли участь у загально-університетській валеологічній акції до Всесвітнього Дня Здоров’я на базі Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди.

У квітні 2019 року була проведена слухо-мовна конференція «Матінка весна – усім красна» з залученням громадськості.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013  № 1107 «Про організацію заходів щодо впровадження програми «Навчання через дію» педагогічний колектив став учасником проекту «Сприяння освіті» у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та благодійним фондом LEGO Foundation (Данія). В освітньому процесі упроваджуються LEGO-технології.

Активізувалась робота з обдарованими дітьми. З цією метою вчителі забезпечували сприятливу емоційну атмосферу, використовували дослідницький метод, метод самостійного набуття знань, співпрацювали з батьками з розвитку здібностей кожного вихованця.

У 2018/2019 навчальному році здобувачі освіти 8 – 12 класів навчально-виховного комплексу взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін. Здобувачі освіти отримали такі результати: з української мови та літератури (вчитель Север’янова О.А.) – ІІ місце, з трудового навчання та технологій три І та три ІІ місяця (вчитель Лупандіна В.М.), три І місця і одне ІІ місце (вчитель Онілов А.І.).

У 2018/2019 навчальному році здобувачі освіти КЗ «ХСНВК» ХОР брали участь у Всеукраїнському інтерактивному учнівському конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова», за результатами якого 2 особи посіли І місце у номінації «Я у світі», 3 особи – ІІ місце у номінаціях «Історія» й «Основи правознавства», 2 особи – ІІІ місце у номінаціях «Основи правознавства» й «Художня культура», 3 здобувачі освіти отримали сертифікати учасника в номінаціях «Я у світі» й «Економіка» (вчителі Назаренко М.М., Сафронов М.О., Лупандіна В.М.).

Вихованці закладу освіти стали лауреатами, переможцями шкільних, міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних виставок, конкурсів та фестивалів дитячої майстерності:

 1. Обласний дитячий конкурс плакатів «Енергетика для кожного. Придбай! Поділись! Примнож!»;
 2. Обласна акція «Молодь за здоровий спосіб життя»;
 3. Обласний конкурс дитячого малюнка «Живемо разом і змінюємо світ», який відбувся в рамках Міжнародного форуму «Вчимося жити разом»;
 4. Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового моделювання;
 5. Міський фестиваль художньої самодіяльності «Натхнення»;
 6. Відкритий обласний фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями здоров’я «На крилах натхнення»;
 7. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція»;
 8. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Український сувенір»;
 9. Обласна виставка-конкурс «Різдвяна писанка»;
 10. Обласна виставка-конкурс «Великодній оберіг», присвячена Міжнародному дню музеїв;
 11. Обласна виставка дитячих малюнків і плакатів «Чорнобиль – довгий слід трагедії»;
 12. Обласний відкритий фестиваль дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття»;
 13. Веукраїнський конкурс малюнку «Крок до зірок»;
 14. Обласний «Енерго-фестиваль-2018»;
 15. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей»;
 16. ІІІ Міжнародний українсько-литовський конкур малюнків «Здай кров заради життя»;
 17. Обласна виставка дитячих творчих робіт «Мій біль – Афганістан».

Згідно з річним планом роботи закладу освіти на 2018/2019 навчальний рік адміністрацією здійснювався контроль за станом викладання загальноосвітніх предметів. За підсумками перевірки написано доповідні записки, довідки та  видано відповідні накази.

Виховна робота в закладі освіти була спрямована на всебічний розвиток особистості, формування системи життєвих цінностей учнів шляхом переходу від окремих виховних заходів до виховної діяльності, що передбачає комунікативну, інтерактивну взаємодію всіх суб′єктів виховного процесу.

Продовжувалась робота з формування в учнів здорового способу життя, профілактики правопорушень, злочинності та СНІДу серед учнів, попередження і профілактики дитячого травматизму під час освітнього процесу та в побуті.

Усі виховні заходи проводились відповідно до календарного планування.

Заняття у гуртку «Традиційна кулінарія українців» сприяли розвиткові в учнів інтересу до звичок та традицій харчування українців, формуванню навичок здорового харчування, вихованню загальної культури.

Протягом багатьох років заклад щільно співпрацює з дитячою юнацькою спортивною школою інвалідів. Як результат цієї співпраці – високі спортивні досягнення вихованців закладу освіти з легкої атлетики (Матвієвська Юлія, Чарушин Володимир, Садовничий Денис, Садовничий Данило, Стрижкова Софія); зі спортивного орієнтування (Чорна Кетіно, Гльоза Анастасія); з плавання (Вараксіна Богдана, Горяшко ярослав); з футболу (Дрокін Данило, Дрокін Микола, Кокашвілі Данило, Юрченко Євген, Ситенко Віктор), з карате (Губа Кирило, Ляшенко Максим, Каплун Ілля).

Учням та педагогам закладу освіти було надано почесне право одним з представників Слобожанського краю розписати яйце зі скловолокна та взяти участь у конкурсі «Регіональна писанка» VІІ Всеукраїнського Фестивалю писанок.

Міністерством освіти і науки України відзначено досвід роботи колективам гуртків «Писанкарство» та «Художня кераміка» Комунального закладу «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради, яким присвоєно почесні звання «Зразковий художній колектив».

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 15 квітня 2016 року № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Харківської області в 2016-2020 роках», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 22.04.2019 № 116 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей улітку 2019 року», в закладі організовано роботу дитячого закладу праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням «Джерело» з 01.06.2019 по 21.06.2019. В ході оздоровчої кампанії оздоровлено 100% здобувачів освіти.

У липні 2019 року здобувачі освіти закладу освіти здійснили освітньо-оздоровчу подорож до Польщі у команді міжнародного українсько-польського обміну «Faces of friendship – integration photo workshops». У серпні 2019 року талановиті вихованці закладу освіти, які отримали перемогу у ХІІІ Міжнародному фестивалі «Назустріч мрії» відпочивали у дитячому таборі «Galaxy camp», що знаходиться у с. Лісарня, Мукачівського району, Закарпатської області.

На високому рівні організована робота учнівського комітету – органу самоврядування закладу освіти.

Комплексно вирішувались проблеми лікування та реабілітації учнів з вадами слуху та мови. Проведено поглиблений медичний огляд дітей, профілактичні щеплення згідно з планом. Постійно проводились протиепідемічні та санітарно – гігієнічні заходи, які забезпечували попередження інфекційних захворювань. Проведена система заходів з профілактики та лікування супутніх захворювань.

Діє психологічна служба. Згідно з річним планом роботи практичного психолога на 2018/2019 навчальний рік були проведені наступні дослідження:

 • дослідження готовності учнів підготовчого класу до шкільного навчання (вересень);
 • дослідження адаптації учнів підготовчого класу до умов навчання в навчальному закладі (листопад);
 • дослідження адаптації учнів п’ятого класу до умов навчання в середній школі (листопад);
 • дослідження готовності вихованців-випускників дошкільного підрозділу до шкільного навчання (лютий – березень);
 • профорієнтаційна діагностика учнів 10 та 12 класу (листопад, квітень).

На основі результатів дослідження були надані рекомендації учням старших класів, педагогам та батькам. Запланований обсяг роботи було виконано. На основі психодіагностичної та консультативної роботи здійснювалася також корекційна, профілактична, прогностична та реабілітаційна робота.

Психологічна реабілітаційна робота проводилася серед учнів, позбавлених батьківського піклування та дітей – сиріт під опікою, а також дітей-переселенців з зони АТО в індивідуальному порядку (консультування дитини, психодіагностика, консультування педагогів, батьків та інше). У 2018/2019 навчальному році реабілітаційна робота була спрямована на підтримку дітей з означених категорій. У закладі освіти у поточному навчальному році навчалася 1 особа із числа дітей-сиріт та 1 дитина позбавлена батьківського піклування, 4 дітей з зони проведення АТО.

Здійснювалися наступні заходи щодо реалізації національних, державних та регіональних програм:

 • Проведення тренінг – курсу «Дорослішай на здоров’я» серед учнів 9-12 класів.
 • Проведення тренінгу «Навички кризового консультування та розвитку психосоціальної стійкості до стресу у школярів» серед учнів 6, 7, 9 класів.
 • Цикл бесід «Здоровий спосіб життя – запорука успіху» (12 бесід) в рамках проведення «Годин психолога» для учнів середньої та старшої школи.
 • «Тиждень протидії торгівлі людьми», у межах якого були проведені:
 • превентивні заходи (лекції, тренінгові заняття, бесіди) з булінгу (були охоплені 8-12 класи);
 • перегляд тематичних фільмів з анкетуванням попереднім і вихідним «Станція призначення – життя» (учні середньої та старшої школи), «Небезпечна гра» (11-12 класи).

Практичним психологом надавалася консультативно-методична допомога всім учасникам освітнього процесу з питань навчання, виховання і розвитку вихованців, учнів як у вигляді індивідуального консультування, так у вигляді групових консультацій батькам з питань вікової психології, адаптації дитини до умов закладу освіти, щодо вікових особливостей дітей, вікових кризах, особливостей психічного розвитку, формування особистості, стилів виховання.

Практичний психолог в своїй роботі активно співпрацював з педагогічним колективом, проблем у співпраці з педагогічними працівниками та адміністрацією не виникало.

Заклад освіти відкритий для гостей, представників влади та громадськості. Завдяки залучення громадськості. Завдяки залучення громадськості до життя наших вихованців студенти Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди є добрими друзями наших вихованців. Проводять з ними безліч різних майстер класів, цікавих заходів.

Студенти Харківського університету цивільного захисту України провели на базі закладу день цивільного захисту. Зі студентами Харківського інституту банківської справи проводилися зустрічі щодо економічного виховання учнів.

Дітей закладу освіти та працівників АТ«Харківобленерго» пов’язує давня дружба й творча співпраця. Напередодні свята Масляної дитячий колектив завітали в гості до Акціонерного Товариства «Харківобленерго» де відсвяткували свято.

У квітні в гості до закладу завітали представники французької благодійної організації – ініціативна талановита молодь, небайдужа до проблем особливих дітей в Україні.

Вихованці освітнього закладу отримають безкоштовне 5-ти разове збалансоване харчування. Забезпечені альтернативною питною водою.

Проводились заходи по зміцненню і поповненню матеріально – технічної бази закладу освіти. Проведено капітальний ремонт на загальну суму 1000000 грн., в ході якого облицьовано та утеплено 413 кв. м. зовнішніх стін. Поточний ремонт проведено на загальну суму 190000 грн.: відремонтовано 2 душові кімнати, проведено ремонт 90 кв. м. покрівлі.

Виконані роботи по комплексному електровимірюванню – 7096,39 грн., проведено технічне обслуговування вогнегасників – 5921,00 грн., проведено ремонт обладнання їдальні – 17950,00 грн., підготовлено енергопаспорт – 10165,00 грн., підключено швидкісний інтернет та поведено мережу для інтернету – 56534,00 грн., встановлено програмне забезпечення – 18228,00 грн., проведено гідрохімічне очищення теплових мереж – 49999,00 грн. Власними силами завдяки працівникам навчального закладу відремонтовано 5 класів та 4 спальних кімнат. Проведено ремонтні роботи у приміщенні вчительської, медичного блоку.

Придбані меблі – 111436 грн., канцелярські товари – 83236,98 грн., господарчі товари – 361122,52 грн., будівельні матеріали – 75527,84 грн., спортивний інвентар – 11475 грн., світодіодні лампи – 49350 грн., мультимедійний комплекс – 79970 грн., офісна техніка – 60000 грн.

Протягом 2019 року закладом освіти була отримана благодійна допомога на загальну суму 43333 грн. у вигляді дитячої одежі та взуття – 12833 грн., ноутбуки (2 шт.) – 10000 грн., , цифровий фотоапарат (1 шт) – 5500 грн., крісло-груша (11 шт) – 11000 грн., випалювачі (10 шт.) – 2500 грн., Ділова гра «Життєвий капітал» (2 шт.) – 1500 грн.

Заклад дотримується вимог щодо техніки безпеки, охорони праці і безпеки життєдіяльності з утримання вихованців. Своєчасно проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності у відповідності до діючих нормативів.

Адміністрація закладу освіти в контакті співпрацює з профспілковим комітетом. Спільно вирішуються проблеми підбору і розстановки кадрів.

Проаналізована робота трудового колективу за всіма напрямками діяльності закладу і визначені проблеми, над якими треба працювати в подальшому.

Своєчасно проводиться тарифікація педагогічних працівників.

В закладі діє Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом, в додатках якого є Положення про преміювання працівників, про надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, допомоги на оздоровлення, на надання одноразової матеріальної допомоги.

Деяким категоріям працівників встановлені доплати за тип установи і шкідливі умови праці. Всі виплати здійснювались своєчасно, заборгованість по заробітній платі відсутня.

Своєчасно надається встановлена звітність, а також інші відомості про роботу і стан закладу освіти.

З батьками учнів (вихованців) встановлено тісний зв’язок. Зауваження і пропозиції аналізуються, знаходяться шляхи їх вирішення.

Звіт директора був заслуханий на загальних зборах трудового колективу.

Між адміністрацією і трудовим колективом встановлені стосунки взаєморозуміння, тісної співпраці, безконфліктності, доброзичливості і творчості.

Директор закладу                                                              О. МІРОШНИК