Правила прийому до закладу освіти

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

до Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради

(відповідно до Порядку зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2018 № 831 та Статуту Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради (далі – КЗ «ХСШ № 5» ХОР)

У КЗ «ХСШ № 5» ХОР функціонують дошкільні групи:

 • для дітей з різним ступенем порушення слухової функції;

для дітейз тяжкими порушеннями і фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення.

До дошкільних груп спеціальної школи зараховуються діти віком від 2 до 7(8) років. Прийом дітей до дошкільних груп здійснюється директором спеціальної школи протягом календарного року за наявності вільних місць та на підставі:

 • заяви батьків або інших законних представників дитини;
 • свідоцтва про народження дитини;
 • висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • довідки від лікаря-педіатра або сімейного лікаря медичного закладу, у якому спостерігається дитина;
 • довідки про щеплення, висновку лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
 • індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності);
 • висновкусурдолога (отоларинголога) та інших документів передбачених чинним законодавством.

КЗ «ХСШ № 5» ХОР забезпечує здобуття загальної середньої освіти на трьох рівнях освіти:

 • початкова освіта – 1-4 класи;
 • базова середня освіта – 5-10 (11) класи;

профільна середня освіта – 11- 12 (13) класи.

Зарахування учнів (вихованців) до КЗ «ХСШ № 5» ХОР проводиться, як правило, до початку навчального року. В окремих випадках, можливе зарахування учнів (вихованців) протягом навчального року при наявності вільних місць у класах.

Зарахування учнів (вихованців) здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників, поданої особисто та при наявності наступних документів:

 • копії свідоцтва про народження дитини;
 • довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов`язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров`я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;
 • карти профілактичних щеплень, заповненої за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров`я України від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
 • висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • висновку лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
 • індивідуальної програми реабілітації особи (дитини) з інвалідності (за наявності);
 • оригіналу або копії відповідного документу про освіту (крім учнів 1-го та 2-го класів) за відповідний клас, документу, щопідтверджує здобуття освіти;
 • висновку сурдолога (отоларинголога);
 • копії рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) та інших документів, передбачені чинним законодавством України для цієї категорії дітей.

Бланк заяви про можливість зарахування дитини на навчання до Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради

Директору Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради О. МІРОШНИК

_______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

_______________________________

_______________________________

(місце проживання та місце реєстрації)

_____________________________________________________________________________________________

(контактний телефон)

Прошу розглянути можливість зарахування моєї дитини ____________________________________________________________________ до _______ класу Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради.

_______________                                                                         ________________

Бланк заяви про зарахування дитини на навчання до Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради

Директору Комунального закладу «Харківська спеціальна школа № 5» Харківської обласної ради О. МІРОШНИК

_________________________________
_________________________________
(прізвище, ім’ята по батькові заявника)
який (яка) проживає за адресою:
_________________________________
_________________________________
(адреса фактичного місця проживання)
Контактний телефон:
_________________________________

ЗАЯВА

про зарахування

Прошу зарахуватимого (мою) сина (дочку) ___________________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’ята по батькові дитини, дата народження)

до ______ класу, який (яка) фактично проживає за адресою_________________

____________________________________________________________________.

До заяви додаю:

 1. Копію свідоцтва про народження або документ, що посвідчує особу.
 2. Довідку за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов`язкового медичного профілактичного огляду»;
 3. Карту профілактичних щеплень, заповненої за формою первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
 4. Висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 5. Висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
 6. Індивідуальну програму реабілітації особи (дитини) з інвалідності (за наявності);
 7. Оригінал відповідного документу про освіту (крім учнів 1-го та 2-го класів) за відповідний клас,або копію документа, щопідтверджує здобуття освіти;
 8. Висновок сурдолога (отоларинголога);
 9. Копію рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) та інших документів, передбачені чинним законодавством України для цієї категорії дітей;
 10. Копію документа, що підтверджує місце проживання / перебування дитини.