Звіт директора Середенко Надії Іванівни травень 2017

ЗВІТ

директора

Комунального закладу

«Харківський спеціальний

навчально – виховний комплекс»

Харківської обласної ради

Середенко Надії Іванівни

від 26.05.2017 року

Протягом дії  Додаткової угоди № 10 від 17 серпня 2015 року до контракту від 16.08.2001 року, укладеного з Харківською обласною державною адміністрацією, мною здійснювалось оперативне керівництво комунальним закладом «Харківський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради, забезпечувалась його діяльність, ефективне використання і збереження майна, закріпленого за навчальним закладом.

Управління закладом ґрунтувалось на орієнтирах вітчизняної системи освіти,  визначених  Конституцією України, законами України  «Про освіту», «Про загальну середню освіту»(зі змінами), «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державною цільовою програмою «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 №706, Положенням  про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.09.2008 № 852,  зареєстрованого в  Міністерстві  юстиції  України від  22.12.2008 № 1219/15910, наказом  Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів» (ДСанПіН 5.2.008-01); наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів», наказом Міністерства науки і освіти України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження  Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл- інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6514; наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 «Про внесення зміни до наказу Міністерства науки і освіти України від 20.02.2002 №128», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2012 за №1482/21794; наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично  допустимого навантаження на дитину у  дошкільних  навчальних  закладах різних  типів та форми власності».

 Роботу було спрямовано на виконання Указу Президента України від 25.06.2013 № 344/2013«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», метою якої є: підвищення доступності якісної, конкурентоспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки й забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя. Реалізація такої мети неможлива без модернізації структури, змісту та організації освіти на засадах компетентністного підходу, побудови ефективної системи національного виховання, розвитку й соціалізації дітей та молоді, створення сучасної матеріально-технічної бази системи освіти. Здійснювалася наполеглива робота з нарощування інноваційного потенціалу регіону відповідно до обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням Харківської обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VІ (із змінами), Регіональної програми  військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015 – 2017 роки, законодавчих та нормативно-інструктивних документів Верховної  Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, розпоряджень Харківської обласної ради, Харківської обласної державної адміністрації, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

У навчальному закладі створені належні умови для компенсаторно-корекційного, лікувально-реабілітаційного та  навчально-виховного  педагогічного процесу.

Шкільна мережа на 2016/2017 навчальний рік становила: 6 дошкільних груп з них (2 логопедичні групи, 4 групи для дітей з порушеннями слуху), 13 класів, в яких навчаються, виховуються, проходять реабілітацію 163 учня (вихованця) у 13 класах (108 учнів) та у 6 дошкільних групах дитячого садка (55 вихованця).

 До наступного класу переведено 101 учень. Закінчили навчання 7 учнів 12-го класу, які отримали атестати про повну загальну середню освіту.

Організація навчально-виховного процесу в навчальному закладі здійснюється відповідно до робочого навчального плану. Інваріантна та варіативна частини навчального плану відповідають специфіці навчально-виховного комплексу.

Особлива увага приділяється підвищенню якості навчання, забезпеченню умов розкриття творчого потенціалу вихованців закладу, запроваджуються інтерактивні форми організації навчально-виховного процесу.

Колектив навчального  закладу працює   над проблемою «Створення адаптованого корекційно-розвивального, практико-орієнтованого середовища для дітей та учнів з особливими фізичними потребами в умовах якісного безперервного навчально-виховного процесу в дошкільному і загальноосвітньому навчальному закладі».

На вирішення проблеми, над якою працював колектив,  була спрямована вся методична та корекційна робота, а саме: педагогічні ради, методичні об’єднання, семінари, інстуктивно-методичні наради, наради при директорові, самоосвіта педагогічних працівників, робота спортивних секцій та гуртків, психолого-педагогічні читання.

На педагогічних радах розглядались усі питання згідно з планом роботи навчального закладу на 2016/2017 навчальний рік.

Семінарські заняття школи передових методів праці та школи сурдопедагога були спрямовані на підвищення методичного рівня малодосвідчених та знов прибулих педагогів з питань корекційної роботи з дітьми. З цією метою здійснювався огляд новинок сурдометодичної літератури, заслуховувались реферати та роботи з досвіду, планувались, проводились та обговорювались практичні заняття та відкриті уроки.

Як звіти про науково-методичну роботу педагогів  були проведені тижні педагогічної майстерності в усіх методичних об’єднаннях  НВК з проведенням відкритих уроків та цікавих позакласних заходів.

5 педагогічних працівників  навчального закладу підвищили  свою кваліфікацію на курсах при Комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти». Атестувалися 4 педагоги.

Згідно з положенням про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію (далі ШПМПК) у навчально-виховному комплексі відпрацьована певна система роботи. Комісія працювала за планом. Засідання проводились систематично.

На ХVІІ Всеукраїнську науково-практичну  конференцію  “ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ – 2016»  з проблеми «Мовленнєвий режим у навчальній та виховній роботі спеціальної школи для дітей з вадами слуху» представлено досвід роботи директора  навчального закладу Середенко Н.І. та заступника директора з навчальної роботи Кукліної Г.І..

Відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки України 29-30 листопада 2016  року педагог навчального закладу  Когтєв А.В. взяв участь  у роботі І з’їзду корекційних педагогів України за темою «Актуальні питання соціалізації дітей з особливими освітніми потребами» у м. Дніпрі.

02.03.02017 року  вчитель російської мови та зарубіжної літератури  Белевцова Ю.П. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Віктор Гюго і світова культура» де представила статтю  «Творчість Віктора Гюго в аспекті вивченості вітчизняної та зарубіжної літературної критики» .

24 березня 2017 року заступник директора з виховної роботи Лаврикова Ю.С.  та вчитель-дефектолог Астапова Ю.І. взяли участь у регіональній (не) конференції міні-EdCamp за темою «Навчальний заклад як простір освітніх можливостей».

Педагоги  навчального закладу взяли  участь у VІІ Всеукраїнській  науково-практичній  конференції  7-8 квітня 2017 року. У збірнику наукових праць «Педагогіка здоров’я»  було видано узагальнений досвід педагогів  Кукліної Г.І., Нікітюк Н.О., Назаренко М.М., Єгоренкової Л.В..

Протягом квітня-травня 2017 року Кукліна Г.І., заступник директора з навчальної роботи, Когтєв А.В., вчитель математики, Баул Н.А., практичний психолог взяли участь у проекті Канадсько-українського альянсу для глухих та слабочуючих, який мав на меті промоцію української жестової мови, розвиток нової жестової термінології, пропаганду культури глухих та урівнення можливостей глухих та чуючих у доступі до інформації та медичної допомоги та консультування.

17-18 травня 2017 року  педагоги навчального закладу Кукліна Г.І., Север’янова О.А. взяли участь у Всеукраїнській заочній науковій-практичній конференції  «СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ».

На ХVІІІ Всеукраїнську науково-практичну  конференцію  “ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ – 2017» яка відбулася за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова та Асоціації сурдопедагогів та піклувальників про осіб з вадами слуху «Інститут сурдопедагогічної політики» з проблеми «Актуальні питання сурдопедагогічної теорії та практики на сучасному етапі реформування освіти України» протягом 15-20 травня 2017 року у м. Києві  було представлено досвід роботи заступника директора з навчальної роботи Кукліної Г.І та заступника директора з виховної роботи Лаврикової Ю.С..

Педагоги Ковальова Н.А. та  Белевцова І.М. взяли участь у ІІ Обласному фестивалі-огляді  Internet- ресурсів вчителів, який проводив Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти». Сайт вчителя початкових класів Ковальової Н.А посів почесне ІІ місце. Протягом навчального року педагоги навчально-виховного комплексу брали активну участь у вебінарах, чатах, інтернет-конференціях,  які проводилися КВНЗ «ХАНО».

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2013 № 1107 «Про організацію заходів щодо впровадження програми «Навчання через дію» став учасником проекту «Сприяння освіті» у рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та благодійним фондом LEGO Foundation (Данія). В освітньому процесі упроваджуються LEGO-технології. У межах реалізації ЛЕГО-проекту  вихованці дошкільного підрозділу під керівництвом куратора проекту Астапової Ю.І. виконали  роботу із ЛЕГО- конструктора  столиця Угорщини – Будапешт та стали переможцями Всеукраїнського конкурсу «Країни світу».  У межах цього проекту заступник директора з виховної роботи Лаврикова Ю.С. була запрошена до участі у фестивалі «Роботіка-2017», який відбувся у м. Києві 6 травня 2017 року.

У квітні 2017 року педагог дошкільного підрозділу Єпіфанова-Кожевнікова Т.В. взяла участь у конкурсі року «Кращий вихователь Харківщини». У номінації «Краще портфоліо»  посіла ІІІ місце, а за результатами всього конкурсу ІV місце серед педагогів Харківщини.

Активізувалась робота з обдарованими дітьми. З цією метою вчителі забезпечували сприятливу емоційну атмосферу, використовували дослідницький метод, метод самостійного набуття знань, співпрацювали з батьками з розвитку здібностей кожного вихованця. У 2016/2017 навчальному році учні  8 – 12 класів навчально-виховного комплексу взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін: Аналіз засвідчив, що навчальні предмети у навчально-виховному комплексі вивчаються на рівні стандарту, поглибленого вивчення предметів немає. Незважаючи на це,  учні отримали  такі результати:  з  української  мови  та  літератури – Губа К.,учень 8-го класу (вчитель Север’янова О.А.), –  І місце,  з математики – Гутор А., учень 9-го класу (вчитель Андрєєва О.В.), – ІІ місце, з  трудового навчання та технологій – Клявіна А., учениця 10-го класу (вчитель Лупандіна В.М.), – І місце, Мішеніна Я., учениця 10-го класу (вчитель Лупандіна В.М.), –  ІІІ місце,

У 2016/2017 навчальному році учні навчально-виховного комплексу брали участь Міжнародному  мовно-літературному конкурсі ім.Т.Г.Шевченка. З а результатами Міжнародного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка ІІ місце посів учень 5-го класу Валєєв Дмитро (вчитель Север’янова О.А.).

У 2016/2017навчальному році учні навчально-виховного комплексу брали участь у Всеукраїнському інтерактивному учнівському конкурсі юних суспільнознавців «Кришталева сова».  За результатами конкурсу «Кришталева сова»  І місце посіли 4 учні ( Матвієвська Аліна, Яременко Стелла – 3 клас, Садовничий Денис, Борщ Артем- 4 клас); ІІ місце посіли 2учнів ( Гутор Артем, Свириденко Софія – 9 клас); ІІІ місце посіли 3 учні (Кривуля Олена, Клявина Аліна – 10 клас, Валєєв Дмитро – 5 клас).

Згідно з річним планом роботи навчального закладу на 2016/2017  навчальний рік адміністрацією здійснювався контроль за станом викладання загальноосвітніх предметів. За підсумками перевірки написано доповідні записки, довідки та  видано відповідні накази.

Виховна робота в навчальному закладі була спрямована на всебічний розвиток особистості, формування системи життєвих цінностей учнів шляхом переходу від окремих виховних заходів до виховної діяльності, що передбачає комунікативну, інтерактивну взаємодію всіх суб′єктів виховного процесу.

Продовжувалась робота з формування в учнів здорового способу життя, профілактики правопорушень,  злочинності та СНІДу серед учнів, попередження і профілактики дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті.

Усі виховні заходи проводились відповідно до календарного планування.

Завдяки роботі  у навчальному  закладі гуртків художньо-естетичного напрямку в  учнів (вихованців) розвивались творчі здібності та естетичний смак. Результат цієї роботи –  активна участь та перемоги у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних, міських фестивалях та конкурсах, а саме:

 • 5 Відкритий фестиваль «Повір у себе, відроди дерево життя! Єдина Україна – це моя сім’я»

У номінації «Оригінальний жанр»:

Дипломом 1 ступеня нагороджений Театр костюму «Аліса»

Дипломом 1ступеня нагороджена Шаталова Марія (8 клас)

Дипломом 2 ступеня нагороджений Чарушин Володимир (7 клас)

 • Обласний дитячий фотоконкурс «Енергетика у фокусі об’єктива» (Стадник Федір 6 кл., Дрокін Данило 6 кл., Дрокін Микола 6 кл., Чарушин Володимир 7 кл., Клявіна Аліна 10 кл., Мішеніна Яна 10 кл.)

Дипломом 3 ступеня нагороджений Стадник Федір 6 кл.

 • Обласна акція «Молодь за здоровий спосіб життя»

(Кульчицький Стас 6 кл., Макаренко Марія 6 кл., Дем’яненко Валерія 6 кл., Верхогляд Софія 6 кл., Кривуля Олена 10 кл.)

Дипломи 3 ступеня отримали:  Макаренко Марія 6 кл., Верхогляд Софія 6 кл.

 • Обласний етап Всеукраїнської виставки – конкурсу робіт учнів молодшого шкільного віку з початкового моделювання (Шевченко Софія 1 кл., Черкашина Софія 3 кл., Яременко Стелла 3 кл., Матвієвська Аліна 3 кл., Васильєва Марія 4 кл.)

Дипломи 2 ступеня отримали:  Василькіна  Марія 4 кл., Черкашина Софія 3 кл.

 • Міський фестиваль художньої самодіяльності «Натхнення»(Театр костюму «Аліса», Чарушин Володимир)

Дипломи лауреатів фестивалю отримали: Театр костюму «Аліса»,

 Чарушин Володимир 7 кл.

 • Відкритий обласний фестиваль творчості людей з обмеженими можливостями здоров’я «На крилах натхнення»

(Залозний Дмитро 2 кл., Садовничий Денис 4 кл., Олех Анжеліна 4 кл., Васильєва Марія 4 кл., Дрокін Микола 6 кл.,  Стадник Федір 6 кл., Дрокін Данило 6 кл.,   Водяницький Костянтин 5 кл.,    Мішеніна Яна 10 кл., Кривуля Олена 10 кл.,  Бовтенко Лія 8 кл., Блошенко Анастасія 12 кл., Гуща Володимир 12 кл., Мордасов Олександр 12 кл, Кононенко Дмитро 12 кл., Садовничий Данило 5 кл., Чарушин Володимир 7 кл., Шаталова Марія 8 кл., Бовтенко Лія 8 кл., Гордієнко Дмитро 8 кл., Вершкова Олена 10 кл., Клявіна Аліна 10 кл., Дубницький Олександр 11 кл., Шепель Денис 12 кл., Пономарьов Олексій 12 кл., Прокопенко Катерина 12кл., Театр костюму «Аліса»).

Диплом  лауреата фестивалю у номінації «Оригінальний жанр» отримав Театр костюму «Аліса»;

Дипломи 1 ступеня у номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво» отримали: Водяницький Костянтин 5 кл., Стадник Федір 6 кл., Дрокін Данило 6 кл.;

Дипломи 2 ступеня у номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво» отримали: Залозний Дмитро 2 кл., Садовничий Денис 4 кл., Мішеніна Яна 10 кл., Кривуля Олена 10 кл., Кононенко Дмитро 12 кл.;

Дипломи 3 ступеня у номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво» отримали: Олех Анжеліна 4 кл., Васильєва Марія 4 кл., Дрокін Микола 6 кл., Бовтенко Лія 8 кл., Блошенко Анастасія 12 кл., Гуща Володимир 12 кл., Мордасов Олександр 12 кл.;

Дипломи 4 ступеня у номінації «Образотворче, декоративно-ужиткове мистецтво» отримали : Олех Анжеліна 4 кл., Садовничий Данило 5 кл., Чарушин Володимир 7 кл., Шаталова Марія 8 кл., Бовтенко Лія 8 кл., Гордієнко Дмитро 8 кл., Вершкова Олена 10 кл., Клявіна Аліна 10 кл., Дубницький Олександр 11 кл., Шепель Денис 12 кл., Пономарьов Олексій 12 кл., Прокопенко Катерина 12кл..

 • ІІ Обласне свято-фестиваль «Щедрий вечір» (театр костюму «Аліса»)

Диплом ІІІ ступеня отримав театр костюму «Аліса» у номінації «Обрядова дія»

 • Обласна виставка-конкурс «Різдвяна писанка»

(Шаталова Марія 8 кл., Мішеніна Яна 10 кл., Бовтенко Лія 8 кл., Клявіна Аліна 10 кл., Матвієвська Юлія 8 кл., Нікульшин Марк 8 кл., .Каплун Ілля 8кл.)

Диплом 1 ступеня отримав Каплун Ілля

Диплом 1 ступеня отримала Бовтенко Лія

Диплом 3 ступеня отримала Шаталова Марія

v Обласна виставка-конкурс  «Великодній оберіг», присвячена Міжнародному дню музеїв

(Каплун Ілля 8кл., Бовтенко Лія 8 кл., Шаталова Марія 8 кл., Мішеніна Яна 10 кл., Чорна Кетіно 8 кл., Ткачов Олексій 5 кл., Дейнега Поліна 5 кл.,  Водяницький Костянтин 5 кл., Садовничий Даніїл 5 кл., Валєєв Дмитро 5 кл.)

Диплом 2 ступеня отримала Мішеніна Яна

Диплом 2 ступеня отримав Садовничий Даніїл

Диплом 3 ступеня отримав Водяницький Костянтин

Дипломи особливої відзнаки отримали:  Шаталова Марія, Бовтенко                Лія,   Чорна Кетіно

 • Обласна виставка-конкурс «Українська Великодня писанка»

(Нікульшин Марк 8 кл.,  Бовтенко Лія 8 кл., Каплун Ілля 8 кл.,Гордієнко Дмитро 8 кл.,  Клявіна Аліна 10 кл., Мішеніна Яна 10 кл., Кривуля Олена 10 кл., Пономарьов Олексій 12 кл.)

 • ІІІ Всеукраїнський конкурс дитячих малюнків «Омріяна Україна очима дітей»

(Дрокін Данило 6 кл., Дрокін Микола 6 кл., Стадник Федір 6 кл., Садовничий Станіслав 6 кл., Верхогляд Софія 6 кл., Дзюба Валерія 7 кл., Шаталова Марія 8 кл., Бовтенко Лія 8 кл., Яременко Стелла 3 кл., Василькіна Валерія 3 кл., Садовничий Денис 4 кл., Водяницький Костянтин 5 кл.)

 • Міська виставка «Великодня радість» (Нікульшин Марк 8 кл., Бовтенко Лія 8 кл., Каплун Ілля 8 кл., Клявіна Аліна 10 кл., Мішеніна Яна 10 кл., Кривуля Олена 10 кл., Шепель Денис 12 кл., Пономарьов Олексій 12 кл., Прокопенко Катерина 12 кл., Гуща Володимир 12кл.)

Подяки  за участь у виставці «Великодня радість» отримали : Нікульшин Марк 8 кл.,  Бовтенко Лія 8 кл., Каплун Ілля 8 кл., Клявіна Аліна 10 кл., Мішеніна Яна 10 кл., Кривуля Олена 10 кл., Шепель Денис 12 кл., Пономарьов Олексій 12 кл., Прокопенко Катерина 12 кл., Гуща Володимир 12кл.

 • Обласна виставка дитячих малюнків і плакатів «Чорнобиль – довгий слід трагедії» ( Валєєв Дмитро 5 кл., Герман Раміз 5 кл., Лебеденко Влад 7 кл., Каплун Ілля 8 кл., Гордієнко Дмитро 8 кл., Шаталова Марія 8 кл.)
 • Обласний відкритий фестиваль дитячої художньої творчості «Таланти третього тисячоліття» (Борщ Артем 4 кл., Садовничий Даніїл 5 кл., Васильєва Марія 4 кл.,  Дейнега Поліна 5 кл.,  Стадник Федір 6 кл.,  Шаталова Марія 8 кл.,  Черкашина Софія 3 кл.,  Яременко Стела3 кл.)
 • ХІ Міжнародний благодійний фестиваль дитячої творчості «Назустріч мрії»

 (Чарушин Володимир 7 кл., Шаталова Марія 8 кл.,Мішеніна Яна 10 кл.,Кривуля Олена 10кл., Вершкова Олена 10кл., Клявіна Аліна 10кл., Свириденко Софія 9 кл.)

 • Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої творчості «Усі ми діти твої, Україно!» (Чарушин Володимир 7 кл., Шаталова Марія 8 кл.,Мішеніна Яна 10 кл.,Кривуля Олена 10кл., Вершкова Олена 10кл., Клявіна Аліна 10кл., Свириденко Софія 9 кл., Стаднік Федір6 кл.)

Відвідування    учнями (вихованцями) навчального закладу оздоровчих гуртків («Кроки до здоров’я» , «Лікувальна фізкультура») сприяло зміцненню здоров’я та формуванню здоров’язберігаючих компетентностей.

Заняття у гуртку «Традиційна кулінарія українців» сприяли розвиткові в учнів інтересу до звичок та традицій харчування українців, формуванню навичок здорового харчування, вихованню загальної культури.

 Протягом багатьох років заклад щільно співпрацює з дитячою юнацькою спортивною школою інвалідів. Як результат цієї співпраці – високі спортивні досягнення вихованців навчального закладу з легкої атлетики (Матвієвська Юлія, Чарушин Володимир, Хлус Микита, Стрижкова Софія); зі спортивного орієнтування (Чорна Кетіно, Гльоза Анастасія); з баскетболу (Бондаренко Сергій, Лозинський Геннадій, Рябець Олександр, Борох Емілія); з футболу (Качало Федір, Пархоменко Яків), з карате (Губа Кирило, Ляшенко Максим).

У 2016/2017 навчальному році учениця 8-го класу Шаталова Марія отримала премію «Подолання» у номінації «Талановиті діти».

Учням та педагогам  навчально-виховного комплексу було надано почесне право одним з представників Слобожанського краю розписати яйце зі скловолокна та взяти участь у конкурсі «Регіональна писанка» VІІ Всеукраїнського Фестивалю писанок. Протягом квітня-травня 2017 року  Слобожанська писанка експонується на Майдані Незалежності   у місті Києві.

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 15.04.2016 № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей  Харківської області в 2016-2020 роках», буде організовано роботу дитячого закладу праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням «Джерело» з 29.05.2017 по 19.06.2017.

На високому  рівні організована робота учнівського комітету – органу самоврядування  навчального закладу.

Комплексно вирішувались проблеми лікування та реабілітації учнів з вадами слуху та мови. Проведено поглиблений медичний огляд дітей, профілактичні щеплення згідно з планом. Постійно проводились протиепідемічні та санітарно – гігієнічні заходи, які забезпечували попередження інфекційних захворювань. Проведена система заходів з профілактики та лікування супутніх захворювань.

Діє психологічна служба. Згідно з річним планом роботи  практичного психолога на 2016/2017 навчальний рік були проведені наступні дослідження:

 • дослідження готовності учнів підготовчого класу до шкільного навчання (вересень);
 • дослідження адаптації учнів підготовчого класу до умов навчання в навчальному закладі (листопад);
 • дослідження адаптації учнів п’ятого класу до умов навчання в середній школі (листопад);
 • дослідження готовності вихованців-випускників дошкільного підрозділу до шкільного навчання (лютий – березень);
 • профорієнтаційна діагностика учнів 10 та 12 класу (листопад, квітень).

На основі результатів дослідження були надані рекомендації учням старших класів,  педагогам та батькам. Запланований обсяг роботи було виконано. На основі психодіагностичної та консультативної роботи здійснювалася також корекційна, профілактична, прогностична та реабілітаційна робота.

Психологічна реабілітаційна робота проводилася серед учнів, позбавлених батьківського піклування та дітей – сиріт під опікою, а також дітей-переселенців з зони АТО в індивідуальному порядку (консультування дитини, психодіагностика, консультування педагогів, батьків та  інше). У 2016/2017  навчальному році реабілітаційна робота була спрямована на підтримку дітей з означених категорій. На даний час в навчальному закладі знаходиться 2 дитини сироти та 1 дитина позбавлена батьківського піклування, 4 дітей з зони проведення АТО.

Здійснювалися наступні заходи щодо реалізації національних, державних та регіональних програм:

 • Проведення тренінг – курсу «Дорослішай на здоров’я» серед учнів 9-12 класів.
 • Проведення тренінгу «Навички кризового консультування та розвитку психосоціальної стійкості до стресу у школярів» серед учнів 6, 7,9 класів.
 • Цикл бесід «Здоровий спосіб життя – запорука успіху» (12 бесід) в рамках проведення «Годин психолога» для учнів середньої та старшої школи.
 • «Тиждень протидії торгівлі людьми», у межах якого були проведені:
 • превентивні заходи (лекції, тренінгові заняття, бесіди) з булінгу (були охоплені 8-12 класи);
 • перегляд тематичних фільмів з анкетуванням попереднім і вихідним «Станція призначення – життя» (учні середньої та старшої школи), «Небезпечна гра» (11-12 класи).

Практичним психологом надавалася консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку вихованців, учнів як у вигляді індивідуального консультування, так  у вигляді групових консультацій батькам з питань вікової психології, адаптації дитини до умов навчального закладу, щодо вікових особливостей дітей, вікових кризах,  особливостей  психічного розвитку,  формування особистості, стилів виховання.

Практичний психолог в своїй роботі активно співпрацював з педагогічним колективом, проблем у співпраці з педагогічними працівниками та адміністрацією не виникало.

 У листопаді 2016 року навчальний заклад урочисто святкував 120-ти річчя з дня заснування. Було запрошено багато гостей, представників влади та громадськості.

Проводились заходи по зміцненню і поповненню матеріально – технічної бази навчального закладу.  Проведено поточний ремонт на загальну суму 488900,00грн :замінено трубу водопостачання  180 м.п., радіаторів опалення 110 штук.  Придбано 100 крісел до актової зали на суму 149849,00 грн.. Замінено меблі у класних кімнатах 6-го та 8-го класів на суму 55876,64грн.. Дзеркальна зала обладнана новітніми шкіряними стільцями-кубиками на суму 7490,00 грн.. Власними силами завдяки працівникам навчального закладу відремонтовано 5 класів та 7 спальних кімнат. Проведено ремонтні роботи у приміщенні вчительської.   В рамках обласної програми розвитку освіти  « Новий освітній простір  Харківщини»  на 2014-2018 роки придбано дві  пральні машини загальна вартість яких становить 150000,00грн.. Планується замінити трубу водопостачання у дошкільному підрозділі 90м.п. та закупити 50 крісел до актової зали, 10 шкіряних стільців-кубиків та дитяча стінка до кабінету ЛЕГО-конструювання.  Плануються ремонтні роботи в групах другого поверху  дошкільного блоку, класних кімнатах 3-го поверху та спальних кімнат 2-го поверху, заміна дверей харчоблоку на металеві.  Планується чистка вентиляційних ходів приміщень харчоблоку.

З вересня  2016 року по червень 2017 року було   залучено бюджетних  коштів –  9908970,00 грн.  та    позабюджетних коштів – 1440,00 грн..

Протягом 2016/2017 навчального року навчальним закладом була отримана благодійна допомога у вигляді ноутбуки (5 шт.), МФУ кольоровий (1 шт.), МФУ ч/б (1 шт.),  мікрохвильова піч (2шт.),  обладнання для їдальні НВК, телевізор(1шт.), швейна машина (1шт.), пилосос (2 шт.),  мольберт (1 шт.),полиці для душових кімнат (15шт.), вуличний тренажер (1шт.), м’ячі (2шт.- баскетбольні, 2 шт. – волейбольні), ікони (2 шт.), картина (1 шт.), скатертина(1 шт.), набори для вишивання стрічками та бісером (60 шт.), рідке мило (60 шт.), шампунь дитячий (48 шт.), грошова допомога – 800 грн., солодкі  подарунки, іграшки, новорічні прикраси. Завдяки благодійній допомозі навчально-виховний комплекс  отримав можливість виготовити кольорові  буклети про історію навчального закладу. Учні навчально-виховного комплексу та їх батьки  отримали карти для мобільного  зв’язку від компанії «Lifecell»,  завдяки  чуйним  співробітникам мають можливість  безкоштовного спілкування.

Небайдужі  люди підтримали адміністрацію та педагогічний колектив НВК у святкуванні ювілею закладу, кожна дитина отримала солодощі.

 Заклад дотримується вимог щодо техніки безпеки, охорони праці і безпеки життєдіяльності з утримання вихованців. Своєчасно проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності у відповідності до діючих нормативів.

Адміністрація навчального  закладу в контакті співпрацює з профспілковим комітетом. Спільно вирішуються проблеми підбору і розстановки кадрів.

Проаналізована робота трудового колективу за всіма напрямками діяльності закладу і визначені проблеми, над якими треба працювати в подальшому.

Своєчасно проводиться тарифікація педагогічних працівників.

В закладі діє Колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом, в додатках якого є Положення про преміювання працівників, про надання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, допомоги на оздоровлення, на надання одноразової матеріальної допомоги.

Деяким категоріям працівників встановлені доплати за тип установи і шкідливі умови праці. Всі виплати здійснювались своєчасно, заборгованість по заробітній платі відсутня.

Своєчасно надається встановлена звітність, а також інші відомості про роботу і стан навчального закладу.

З батьками учнів (вихованців) встановлено тісний зв’язок. Зауваження і пропозиції аналізуються, знаходяться шляхи їх вирішення.

Звіт директора був заслуханий на загальних зборах трудового колективу.

Між адміністрацією і трудовим колективом встановлені стосунки взаєморозуміння, тісної співпраці, безконфліктності, доброзичливості і творчості.

Директор                                                                    Н.І. Середенко